u FOKUSU

Novim Aktom o veštačkoj inteligenciji usklađena su prva svetska pravila o veštačkoj inteligenciji

Dana 21. Maja 2024. Evropski savet je odobrio revolucionaran zakon u cilju usklađivanja pravila o veštačkoj inteligenciji (Akt o veštačkoj inteligenciji). Ovaj zakon predstavlja prvi zakon te vrste na svetu i može postaviti globalni standard za regulaciju veštačke inteligencije. Cilj zakona je da podstakne razvoj i primenu pouzdanih „AI sistema“ širom jedinstvenog tržišta EU, i od strane javnog i od strane privatnog sektora. Takođe, Zakon ima za cilj da osigura poštovanje osnovnih prava građana širom EU i stimuliše ulaganja i inovacije u oblasti veštačke inteligencije u Evropi.

Usvajanje ovog akta predstavlja značajnu prekretnicu za Evropsku uniju:

  • Prvi je zakon ove vrste na svetu
  • Primenjuje se samo na oblasti unutar prava EU i pruža izuzeća za sisteme koji se koriste u vojne, odbrambene i istraživačke svrhe
  • Ovim Aktom Evropa naglašava važnost poverenja, transparentnosti i odgovornosti u suočavanju sa novim tehnologijama, a sa druge strane dozvoljava da podstiče inovacije

Klasifikacija sistema veštačke inteligencije: Novi Akt o veštačkoj inteligenciji klasifikuje različite tipove veštačke inteligencije prema riziku. Sistemi veštačke inteligencije kao što su, na primer, kognitivna bihevioralna manipulacija ili prediktivno policijsko postupanje, biće zabranjeni u EU jer se njihov rizik smatra neprihvatljivim.

Kako bi se osiguralo pravilno sprovođenje, formirano je nekoliko tela za upravljanje:

  • Kancelarija za veštačku inteligenciju unutar Komisije koja će sprovoditi zajednička pravila širom Evropske unije
  • Tim nezavisnih istraživača i naučnika koji će podržavati aktivnosti sprovođenja
  • Odbor za veštačku inteligenciju sa predstavnicima država članica koji će savetovati i pomagati Komisiji i državama članicama u doslednoj i efikasnoj primeni Akta o veštačkoj inteligenciji
  • Savetodavni forum za zainteresovane strane koji će pružati tehničku ekspertizu.

Novčane kazne za kršenje Akta o veštačkoj inteligenciji određene su kao procenat od globalnog godišnjeg prometa prekršajne kompanije u prethodnoj finansijskoj godini. Mala i srednja preduzeća i startapovi podložni su proporcionalnim administrativnim kaznama.

Transparentnost i zaštita osnovnih prava: Pre nego što visokorizični sistem veštačke inteligencije bude primenjen od strane tela koji pružaju javne usluge, potrebno je proceniti uticaj na osnovna ljudska prava. Visokorizični sistemi veštačke inteligencije i njegovi korisnici moraju biti registrovani u bazi podataka EU koja se odnosi na visokorizične sisteme.

Mere podrške inovacijama: Akt o veštačkoj inteligenciji predviđa pravni okvir koji je naklonjen inovacijama i ima za cilj da promoviše regulativno učenje zasnovano na dokazima.

Sledeći koraci: Nakon što ga potpišu predsednici Evropskog parlamenta i Saveta, zakonodavni akt će biti objavljen u Službenom listu EU u narednim danima i stupiće na snagu dvadeset dana nakon ove objave. Nova regulativa će se primenjivati dve godine nakon njenog stupanja na snagu, sa nekim izuzecima za specifične odredbe.

Ostale novosti

Change language