u FOKUSU

Status stranih pravnih lica u BiH i način njihove registracije prema važećim propisima

Važeći propisi koji regulišu status stranih pravnih lica u BiH od njihovog osnivanja su: Zakon o privrednim društvima (FBiH) /preduzećima (u Brčko Distriktu BiH), Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Pravilnik o registraciji i dodjeljivanju identifikacionih brojeva poslovnim subjektima i Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u BiH, ne uključujući propise o porezima koji će biti predmet razrade drugog teksta. Obzirom da se u Bosni i Hercegovini propisi razlikuju ovisno o mjestu i radu privrednog društva (entitet Federacija Bosne i Hercegovine, entitet Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH) u ovom tekstu  bit će obrađeni zakoni koji se primjenjuju na nivou države Bosne i Hercegovine, a oni propisi koji se odnose samo na entitet ili distrikt bit će prezentirani sa  tom vrstom napomene.

Prema članu 2. Zakona o privrednim društvima FBiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15) u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima, društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti, a mogu ga osnovati i domaća i strana fizička i pravna lica. Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava i objavljivanja registracije.

Na osnovu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko Distriktu BiH postupak upisa u registar poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH je hitan, jednoobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjekte osnovane u Bosni i Hercegovini, kako od domaćih tako i od stranih pravnih i fizičkih lica. Dakle, kada je riječ o upisu u registar strana pravna lica uživaju ista prava kao i domaća pravna lica.

Postupak upisa u registar je  sledeći:

  • Subjekt upisa se registruje u registarskom sudu prema svom sjedištu
  • Subjekt upisa može biti registrovan samo kod nadležnog registarskog suda (Prijava za registraciju subjekta upisa može se predati bilo kom registarskom sudu neovisnom o sjedištu subjekta upisa. Ako je prijava za registraciju subjekta upisa predata nenadležnom registarskom sudu, taj sud će prijavu za registraciju, po službenoj dužnosti, bez odlaganja, zajedno s ispravama u štampanom obliku koje su predate uz prijavu za registraciju, dostaviti nadležnom registarskom sudu)
  • Svaki učesnik u postupku za upis u sudski registar snosi svoje troškove
  • Opći podaci o poslovnim subjektima, koje nadležni registarski sud unosi u Glavnu knjigu Registra su: firma i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište svih osnivača/vlasnika subjekta upisa;predmet upisa; datum, dan i sat prijema prijave za upis; firma i sjedište subjekta upisa; skraćena oznaka firme subjekta upisa; matični broj subjekta upisa i porezni identifikacijski broj; oblik subjekta upisa;naziv, broj i datum akta o osnivanju subjekta upisa; ime, prezime i polo žaj ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa;obim ovlaštenja ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa; visina ugovorenog (upisanog) osnovnog kapitala; visina uplaćenog kapitala u novcu; vrijednost kapitala u stvarima i pravima; procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa (u novcu, pravima i stvarima); djelatnost subjekta upisa sa šiframa djelatnosti predviđenom važećom klasifikacijom djelatnosti.
  • Posebni podaci, odnosno podaci koji se obavezno unose u Registar u slučaju upisa dijelova subjekta upisa, upisa međusobno povezanih subjekata upisa i upisa statusnih promjena, odnosno promjena općih i posebnih podataka od značaja za pravni promet, odnose se na upis:podružnice ili poslovne jedinice subjekta upisa; veze supsidijarnog društva; spajanja dva ili više subjekata upisa; pripajanja jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa, podjele subjekta upisa na dva ili više subjekata upisa; promjene oblika subjekta upisa i prestanka subjekta upisa.

U zaključku, sva strana pravna lica koja osnivaju društva na području teritorije BiH postupak registracije istog je identičan kao kod domaćih pravnih lica. Tretiranje predstavništva stranog pravnog lica u BiH je propisano Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih pravnih lica u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 15/03) i specifično je u odnosu na aktivnosti registracije i način oporezivanja što će biti predmet razrade drugog teksta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond