u FOKUSU

Status stranih pravnih lica u BiH i način njihove registracije prema važećim propisima

Važeći propisi koji regulišu status stranih pravnih lica u BiH od njihovog osnivanja su: Zakon o privrednim društvima (FBiH) /preduzećima (u Brčko Distriktu BiH), Zakon o registraciji poslovnih subjekata, Pravilnik o registraciji i dodjeljivanju identifikacionih brojeva poslovnim subjektima i Odluka o osnivanju i radu predstavništava stranih lica u BiH, ne uključujući propise o porezima koji će biti predmet razrade drugog teksta. Obzirom da se u Bosni i Hercegovini propisi razlikuju ovisno o mjestu i radu privrednog društva (entitet Federacija Bosne i Hercegovine, entitet Republika Srpska i Brčko Distrikt BiH) u ovom tekstu  bit će obrađeni zakoni koji se primjenjuju na nivou države Bosne i Hercegovine, a oni propisi koji se odnose samo na entitet ili distrikt bit će prezentirani sa  tom vrstom napomene.

Prema članu 2. Zakona o privrednim društvima FBiH (”Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15) u daljem tekstu: Zakon o privrednim društvima, društvo je pravno lice koje samostalno obavlja djelatnost proizvodnje i prodaje proizvoda i pružanja usluga na tržištu radi sticanja dobiti, a mogu ga osnovati i domaća i strana fizička i pravna lica. Društvo počinje obavljati svoju djelatnost nakon upisa u registar društava i objavljivanja registracije.

Na osnovu Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Brčko Distriktu BiH postupak upisa u registar poslovnih subjekata u Brčko distriktu BiH je hitan, jednoobrazan i primjenjiv na sve poslovne subjekte osnovane u Bosni i Hercegovini, kako od domaćih tako i od stranih pravnih i fizičkih lica. Dakle, kada je riječ o upisu u registar strana pravna lica uživaju ista prava kao i domaća pravna lica.

Postupak upisa u registar je  sledeći:

  • Subjekt upisa se registruje u registarskom sudu prema svom sjedištu
  • Subjekt upisa može biti registrovan samo kod nadležnog registarskog suda (Prijava za registraciju subjekta upisa može se predati bilo kom registarskom sudu neovisnom o sjedištu subjekta upisa. Ako je prijava za registraciju subjekta upisa predata nenadležnom registarskom sudu, taj sud će prijavu za registraciju, po službenoj dužnosti, bez odlaganja, zajedno s ispravama u štampanom obliku koje su predate uz prijavu za registraciju, dostaviti nadležnom registarskom sudu)
  • Svaki učesnik u postupku za upis u sudski registar snosi svoje troškove
  • Opći podaci o poslovnim subjektima, koje nadležni registarski sud unosi u Glavnu knjigu Registra su: firma i sjedište, odnosno ime, prezime i prebivalište svih osnivača/vlasnika subjekta upisa;predmet upisa; datum, dan i sat prijema prijave za upis; firma i sjedište subjekta upisa; skraćena oznaka firme subjekta upisa; matični broj subjekta upisa i porezni identifikacijski broj; oblik subjekta upisa;naziv, broj i datum akta o osnivanju subjekta upisa; ime, prezime i polo žaj ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa;obim ovlaštenja ovlaštenog predstavnika/zastupnika subjekta upisa; visina ugovorenog (upisanog) osnovnog kapitala; visina uplaćenog kapitala u novcu; vrijednost kapitala u stvarima i pravima; procentualno učešće pojedinačnog osnivača u kapitalu subjekta upisa (u novcu, pravima i stvarima); djelatnost subjekta upisa sa šiframa djelatnosti predviđenom važećom klasifikacijom djelatnosti.
  • Posebni podaci, odnosno podaci koji se obavezno unose u Registar u slučaju upisa dijelova subjekta upisa, upisa međusobno povezanih subjekata upisa i upisa statusnih promjena, odnosno promjena općih i posebnih podataka od značaja za pravni promet, odnose se na upis:podružnice ili poslovne jedinice subjekta upisa; veze supsidijarnog društva; spajanja dva ili više subjekata upisa; pripajanja jednog ili više subjekata upisa drugom subjektu upisa, podjele subjekta upisa na dva ili više subjekata upisa; promjene oblika subjekta upisa i prestanka subjekta upisa.

U zaključku, sva strana pravna lica koja osnivaju društva na području teritorije BiH postupak registracije istog je identičan kao kod domaćih pravnih lica. Tretiranje predstavništva stranog pravnog lica u BiH je propisano Odlukom o osnivanju i radu predstavništava stranih pravnih lica u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 15/03) i specifično je u odnosu na aktivnosti registracije i način oporezivanja što će biti predmet razrade drugog teksta.

Ostale novosti

Change language