u FOKUSU

Predlog Direktive Evropske Komisije o obaveznoj proceni održivosti poslovanja

Dana 23. februara 2024., Evropska Komisija usvojila je predlog Direktive o obaveznoj proceni održivosti poslovanja. Cilj ove Direktive je promovisanje održivog i odgovornog poslovnog ponašanja, kao i ugrađivanje ljudskih prava i zaštite životne sredine u korporativno upravljanje kompanija.

Na koga se ova Direktiva odnosi?

  1. Na fizička lica, u pogledu:

Bolje zaštite ljudskih prava i prava zaposlenih

Zdravije životne sredine za sadašnje i buduće generacije

Povećanog poverenja u poslodavce

Veće transparentnosti u informisanju prilikom donošenja odluka

Transparentnijeg sprovodjenja pravde u slučaju žrtvi.

 

  1. Na kompanije, u pogledu:

Harmonizovanog pravnog okvira u EU koji stvara pravnu sigurnost i ravnopravne uslove za sve

Većeg poverenja kupaca i veće posvećenosti zaposlenih

Boljeg razumevanja ljudskih prava i negativnih uticaja kompanija na životnu sredinu

Boljeg upravljanja rizicima i prilagodljivosti

Povećane pažnje ka investitorima orijentisanim ka održivosti

Povećane pažnje ka investitorima orijentisanim na inovacije

Boljeg pristupa finansijama.

 

  1. Na zemlje u razvoju, u pogledu:

Bolje zaštite ljudskih prava i životne sredine.

Povećane svesti zainteresovanih strana o ključnim pitanjima održivosti.

Održivih investicija

Unapređene prakse vezane za održivost

Povećanog usvajanja međunarodnih standarda

Unapređenih uslova života za stanovništvo.

 

Ova Direktiva uspostavlja obavezu procene poslovanja korporacija, sa osvrtom na evidentiranje negativnih uticaja na ljuska prava i životnu sredinu u osnovnim operacijama kompanije, njenih filijala i lanaca vrednosti.

Pored toga, određene velike kompanije moraju imati plan kako bi osigurale da je njihova poslovna strategija u skladu sa ograničavanjem globalnog zagrevanja na 1,5 °C, u skladu sa Pariškim sporazumom.

Direktiva takođe uvodi obaveze za integrisanje ovih pravila u sopstvenu strategiju i nadgledanje implementacije procesa procene poslovanja. Prilikom  obavljanja svoje delatnosti proverava se da li kompanije uzimaju u obzir ljudska prava, klimatske promene i ekološke posledice svojih odluka.

 

Na koje će se kompanije primenjivati nove EU regulative?

Velike kompanije sa ograničenom odgovornošću u EU:

Grupa 1: +/- 9.400 kompanija koje imaju 500+ zaposlenih i neto prihod od 150 miliona evra+ širom sveta.

Grupa 2: +/- 3.400 kompanija u sektorima visokog uticaja koje imaju 250+ zaposlenih i neto prihod od 40+ miliona evra širom sveta, i koje posluju u definisanim sektorima visokog uticaja, na primer, tekstil, poljoprivreda, ekstrakcija minerala.

Za ovu grupu, pravila počinju da se primenjuju dve godine kasnije nego za grupu 1.

Neevropske kompanije: +/- 2.600 kompanija u Grupi 1 i +/- 1.400 u Grupi 2.

Kompanije iz trećih zemalja aktivne u EU sa pragom prihoda usklađenim sa Grupom 1 i 2, generisanim u EU.

Mikro kompanije i mala i srednja preduzeća (MSP) nisu obuhvaćeni predloženim pravilima. Međutim, ovaj predlog pruža mere podrške za MSP, stoga bi neki mogli biti indirektno pogođeni.

 

Koji su sledeći koraci?

Predlog će ići na odobrenje Evropskom parlamentu i Savetu. Nakon usvajanja, države članice će imati dve godine da prenesu Direktivu u nacionalno zakonodavstvo.

Ostale novosti

Change language