u FOKUSU

Izmjena ili raskid ugovornog odnosa zbog promjene cijena na tržištu

Nakon druge uzastopne godine života sa pandemijom i početka rusko-ukrajinskog rata, ekonomski analitičari sa velikom dozom opreza gledaju na buduća ekonomska kretanja u 2022. godini. Pored neizvjesnosti koju sa sobom nosi pandemija i ratna dešavanja na evropskom tlu, tu su i globalno rastuće cijene proizvoda i usluga, poteškoće u lancu snabdijevanja i slično, koji dodatno otežavaju svakodnevno privredno poslovanje. Istovremeno, kompletna situacija otežava ekonomska planiranja i predviđanja, zbog čega brojni privrednici zastaju sa investicionim namjerama i odlažu zaključenje ugovora. Ipak, uzimajući u obzir sva dešavanja u protekle dvije godine, trenutno geopolitičku i ekonomsku scenu, te planove i prognoze vodećih centara moći u svijetu, jasno je da privredno poslovanje mora biti nastavljeno, ali i prilagođeno svakodnevnim neplaniranim promjenama.

Svakodnevne promjene na tržištu, prije svega, moraju biti predmet dobrog normiranja ugovornih odnosa između strana. Međutim, postavlja se pitanje šta u slučaju već zaključenih ugovora? Preuzeli ste ispunjenje obaveza ili naručili izvršenje usluga po jednim cijenama, ali vam druga ugovorna strana sada nudi novi cijene ili traži raskid ugovora? Uzimajući u obzir činjenicu da je navedeno pitanje zainteresovalo veliki broj naših klijenata, nastao je predmetni tekst, sa ciljem ponude praktičnih odgovora.

Šta su to promijenjene okolnosti?

Ovaj se koncept primjenjuje u situacijama koje se ne kvalifikuju kao viša sila, ali u kojima je ravnoteža odnosa između činidbi ugovornih strana poremećena, na način:

  • da se radi o okolnostima (vanrednim) koje su nastupile nakon sklapanja ugovora i nisu se mogle predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora;
  • da ih ugovorna strana u vrijeme sklapanja ugovora nije bila dužna uzeti u obzir ili ih nije mogla izbjeći ili savladati;
  • da te okolnosti moraju nastupiti prije isteka roka određenog za ispunjenje obveze od te ugovorne strane;
  • da je zbog toga ispunjenje obveze za jednu ugovornu stranu postalo pretjerano otežano ili bi joj nanijelo pretjerano veliki gubitak;
  • da je strana koja trpi promijenjene okolnosti bez odlaganja obavijestila drugu stranu o nastupanju takvih okolnosti.

Pod vanrednim okolnostima se u pravnoj teoriji i praksi, bez dileme, podrazumijevaju nove ekonomske pojave (npr. nagli, izuzetni i veliki pad ili skok cijena), ali je vrlo važno da su ispunjeni i drugi uslovi od kojih zavisi pozivanje na institut promijenjenih okolnosti.

Naime, pored objektivnih okolnosti čije je postojanje nesporno nastupilo, nužno je utvrditi postojanje subjektivnih okolnosti na strani ugovorača koji se na promijenjene okolnosti poziva. Naime, nužno je da nastupanjem izmijenjenih okolnosti, kod ugrožene ugovorne strane nastaje nova situacija u kojoj je motiv koji je postojao u momentu sklapanja konkretnog ugovora otpao i izgubio svoj raniji ekonomski cilj, zbog čega ugovor više ne odgovara očekivanju ugovorne strane. Zakon ide i korak dalje i normira da posljedice promijenjenih okolnosti moraju biti takve „da bi po opštem mišljenju bilo nepravično održati ugovor na snazi takav kakav je“. Sudska praksa je zauzela stav da je nužno da su promijenjene okolnosti takve prirode da bi strana koja se na njih poziva pretrpjela štetu da ostane u takvom ugovornom odnosu.

Kako se pozvati na institut promijenjenih okolnosti – hronologija koraka

Pozivanje na promijenjene okolnosti nije institut koji ima momentalno dejstvo raskida i vrlo je važno ukazati na sljedeće korake:

  1. Sačinjavanje pismenog dopisa u kome se zbog opisanih i dokazanih promijenjenih okolnosti druga ugovorna strana mora pozvati na pravičnu izmjenu ugovornih obaveza. Dakle, prvo se mora tražiti pravična izmjena ugovora, kako bi bile ispunjene pretpostvke za eventualni kasniji raskid ugovora. U slučaju da druga ugovorna strana prihvati pravičnu izmjenu ugovornih obaveza, na snagu stupa novi ugovor, a ne raskid ugovora. Novi ugovor mora biti ispunjen u skladu sa ugovorenim uslovima i obavezama;
  2. Ako druga strana ne prihvati ponuđenu pravičnu izmjenu Ugovora, raskid Ugovora se ostvaruje podnošenjem tužbe nadležnom sudu, kojom se traži utvrđivanje raskida Ugovora. Sud će voditi računa o svrsi ugovora, o podjeli rizika koja proizlazi iz ugovora ili zakona, o trajanju i djelovanju izvanrednih okolnosti kao i o interesima obje ugovorne strane. Parnični postupak može trajati dvije i više godina do pravosnažnog okončanja (po standardima bh. pravosuđa), a tek pravosnažna sudska odluka ima konstitutivno dejstvo, odnosno – ugovor se smatra raskinutim tek danom donošenja pravosnažne presude. Dakle, u slučaju da sud iz bilo kog razloga ne bude smatrao da je riječ o promijenjenim okolnostima, tužilac je u obavezi, pored ispunjenja ugovorne obaveze, naknaditi i sve štete drugoj strani prouzrokovane kašnjenjenjem (izgubljena dobit, zakonske zatezne kamate…).
  3. Vrlo je važno ukazati da ovaj institut ne oslobađa stranu koja se na promjenjene okolnosti poziva, obaveze naknade štete drugoj strani, koju trpi usljed raskida. Zakon je ovu štetu ograničio na „pravičan dio štete koju trpi“, ali je u praksi stvar ocjene suda šta je pravičan dio štete. Šteta bi u konkretnom slučaju za drugu stranu bila veća cijena za ugovorene količine robe, koju bi dobila od drugih dobavljača, a koji dio bi sud odredio kao pravičan za nakanadu, stvar je svakog pojedinačnog slučaja.

Značajne činjenice za ocjenu najboljeg modaliteta daljeg postupanja

  1. U praksi je vrlo važno blagovremeno reagovati kod promjenjenih okolnosti. Sud ima pravo da odbije raskid Ugovora, ako ocijeni da ugovorna strana nije blagovremeno tražila raskid, odnosno, odmah kada je saznala za navedene okolnosti.
  2. Dopis mora biti obrazložen. Paušalan dopis o nastupanju promijenjenih okolnosti, bez konkretnih pokazatelja i podataka će biti odbijen. Dobro obrazložen dopis, koji bi ponudio veće, ali opet povoljnije cijene od trenutnih na tržištu, mogao bi biti prihvaćen, jer bi strana bila svjesna da bi odustajanje od Ugovora donijelo više štete, nego koristi. Prethodno navedeno treba cijeniti u kontekstu činjenice da sudska odluka ne obavezuje stranu koja se na raskid zbog promijenjenih okolnosti poziva na naknadu cjelokupnog iznosa štete drugoj strani, već samo pravičnu naknadu, zbog čega bi dobro obrazložen dopis mogao biti adekvatno rješenje situacije.

Zaključak

Promjene cijena na tržištu predstavljaju globalni problem, a svjetske vlade različitim mjerama pokušavaju da pronađu najbolje rješenje za zaštitu privrednog poslovanja. U nekim državama je riječ o političko-reklamnim potezima, bez konkretnih mjera, dok su druge države realizovale konkretne mjere podrške privredi.

U susjednoj Hrvatskoj je Vlada donijela Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda. Iako sam Zaključak nema suštinski značaj i ne obavezuje, puno je značajnije što će Vlada realizovati niz konkretnih mjera sa ciljem da privrednici budu obučeni kada i kako mogu podnijeti zahtjev za izmjenu ugovora, na koji način dokazuju rast cijena u odnosu na ugovorene i koje su im mogućnosti daljnjih izmjena ugovora.

Bosna i Hercegovina predmetnom pitanju još nije dala značaj, te su privrednici primorani da rješenje pronađu angažovanjem advokata. Bilo da je riječ o izmjeni postojećih uslova ugovora ili ugovaranju novih prava i obaveza na tržištu koje svakodnevno izloženo promjenama, prethodna situacija je pokazala da je dobro sačinjen ugovor najbolji mehanizam zaštite.

U slučaju da tražite savjet za izmjenu uslova ugovora, raskid ili zaključenje novog ugovora, uz angažovanje iskusnih pregovarača, možete nas kontaktirati putem emaila: info@ia-lawfrim.com ili na brojeve telefona T: +387 49 206 182; GSM: +387 61 148 854 (kontakt osoba: Adi Ibrahimović) i 061/941-297 (kontakt osoba: Tijana Krivokapić).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond