u FOKUSU

Evropski sud za ljudska prava utvrdio – Sudovi u BiH godinama krše načelo jednakosti strana u postupku

S obzirom na naš regionalni otisak i domen, mi procenjujemo ne samo zakone BIH, već i zakone, pravila i propise svih primenjivih jurisdikcija, povezane faktore rizika i naše profesionalne obaveze prilikom odlučivanja da li da preuzmemo određenog klijenta ili slučaj. Kao etablirana advokatska kancelarija sa vodećim stručnjacima u više oblasti prakse, učestvovali smo u sledećem postupku zastupanja pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom, delujući iz više polja ekspertize.

Evropski sud za ljudska prava je dana 31.8.2021. godine, donošenjem presude po aplikaciji broj 27289/17, učinio značajan korak ka usklađivanju sudske prakse u BiH u cilju postizanja jednakosti strana u postupku pred sudom.

Dugogodišnja praksa postupanja sudova u BiH u kojoj u upravnim sporovima ne dostavljaju odgovore nadležnih institucija na izjašnjenje drugoj strani, ovom presudom bi trebala biti zauvijek promijenjena. Pružajući klijentu „Bimal d.d“ stručne savete o tome kako da se u potpunosti pridržavaju svih zakona, Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ je u postupcima pred nacionalnim sudovima u BiH, nastojalo ukazati na sve nepravilnosti postupanja Konkurencijskog vijeća. Praksa Suda BiH (ali i drugih sudova u BiH) bila je takva da je drugoj strani propustila da dostavi odgovore i izjašnjenja upravnih organa i time onemogućila je pravično i ravnopravno suđenje.

Iako nacionalni sudovi već godinama zastupaju praksu da za pravično suđenje nije neophodno  izvršiti dostavu izjašnjenja upravnih organa i omogućiti dostavljanje odgovora na njihove navode drugoj strani, Evropski sud cijenio je argumentaciju Advokatskog društva „Ibrahimović & Co“ i utvrdio da nema pravičnog suđenja ako parnične stranke ne dobiju mogućnost da se izjasne na sve argumente u postupku, a posebno na one argumente koji će biti uzeti kao odlučujući u konačnoj presudi. Zbog navedenog postupanja, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je povredu člana 6. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima ukazujući na povredu načela jednakosti stranaka u postupku, odnosno utvrđen je propust Suda da se klijentu, kao stranci u upravnom sporu, dostave odgovori Konkurencijskog vijeća BiH, što je ovaj postupak učinilo nepravičnim.

U cilju sprječavanja budućih sličnih povreda Konvencije, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava zatražio je od VSTV-a BiH da o ovoj presudi obavijesti sve sudove u Bosni i Hercegovini, naročito one u čijoj nadležnosti su upravni sporovi i da osigura da sudovi usklade svoju praksu sa stavom Evropskog suda za ljudska prava izraženim u presudi „Bimal d.d. protiv BIH“ u pogledu neophodnosti da se strankama i u upravnom sporu dostavljaju podnesci suprotne strane i da im se omogući izjašnjenje na te podneske.

Ova presuda predstavlja značajan korak u reformi upravnih sporova, koji su u velikoj mjeri postali postupci u kojima se ne odlučuje o konkretnim pitanjima, već obrazloženja presuda predstavljaju prepisivanje navoda i obrazloženja upravnih organa, bez da druga strana dobije mogućnost da se takve navode i izjašnjenja uopšte i izjasni. Međutim, jasno je da samo ova odluka Evropskog suda nije dovoljna da privrednim subjektima i pojedincima omogući garantovanu sigurnost u vladavinu prava i pravično suđenje u sporovima sa upravnim institucijama.

Zbog toga će Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ ostati čvrsto posvećeno pružanju najboljih pravnih usluga u svojoj klasi na nacionalnom i internacionalnom nivou, kao i nastaviti zastupanje interesa klijenata i braniti principe pravičnog suđenja do krajnjih instanci. Prepoznajemo važnu ulogu koju igramo u društvu i radimo na saradnji između različitih aktera u pravnim sistemima, stoga ćemo kreirati put ka efikasnijem pravosuđu i ostvarivanju garantovanih prava u BiH.

Presuda je objavljena na internet stranici Evropskog suda za ljudska prava (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211583) dana 31. avgusta 2021. godine.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond