u FOKUSU

Evropski sud za ljudska prava utvrdio – Sudovi u BiH godinama krše načelo jednakosti strana u postupku

S obzirom na naš regionalni otisak i domen, mi procenjujemo ne samo zakone BIH, već i zakone, pravila i propise svih primenjivih jurisdikcija, povezane faktore rizika i naše profesionalne obaveze prilikom odlučivanja da li da preuzmemo određenog klijenta ili slučaj. Kao etablirana advokatska kancelarija sa vodećim stručnjacima u više oblasti prakse, učestvovali smo u sledećem postupku zastupanja pred nacionalnim sudovima i Evropskim sudom, delujući iz više polja ekspertize.

Evropski sud za ljudska prava je dana 31.8.2021. godine, donošenjem presude po aplikaciji broj 27289/17, učinio značajan korak ka usklađivanju sudske prakse u BiH u cilju postizanja jednakosti strana u postupku pred sudom.

Dugogodišnja praksa postupanja sudova u BiH u kojoj u upravnim sporovima ne dostavljaju odgovore nadležnih institucija na izjašnjenje drugoj strani, ovom presudom bi trebala biti zauvijek promijenjena. Pružajući klijentu „Bimal d.d“ stručne savete o tome kako da se u potpunosti pridržavaju svih zakona, Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ je u postupcima pred nacionalnim sudovima u BiH, nastojalo ukazati na sve nepravilnosti postupanja Konkurencijskog vijeća. Praksa Suda BiH (ali i drugih sudova u BiH) bila je takva da je drugoj strani propustila da dostavi odgovore i izjašnjenja upravnih organa i time onemogućila je pravično i ravnopravno suđenje.

Iako nacionalni sudovi već godinama zastupaju praksu da za pravično suđenje nije neophodno  izvršiti dostavu izjašnjenja upravnih organa i omogućiti dostavljanje odgovora na njihove navode drugoj strani, Evropski sud cijenio je argumentaciju Advokatskog društva „Ibrahimović & Co“ i utvrdio da nema pravičnog suđenja ako parnične stranke ne dobiju mogućnost da se izjasne na sve argumente u postupku, a posebno na one argumente koji će biti uzeti kao odlučujući u konačnoj presudi. Zbog navedenog postupanja, Evropski sud za ljudska prava utvrdio je povredu člana 6. stav 1. Evropske konvencije o ljudskim pravima ukazujući na povredu načela jednakosti stranaka u postupku, odnosno utvrđen je propust Suda da se klijentu, kao stranci u upravnom sporu, dostave odgovori Konkurencijskog vijeća BiH, što je ovaj postupak učinilo nepravičnim.

U cilju sprječavanja budućih sličnih povreda Konvencije, Ured zastupnika/agenta Vijeća ministara BiH pred Europskim sudom za ljudska prava zatražio je od VSTV-a BiH da o ovoj presudi obavijesti sve sudove u Bosni i Hercegovini, naročito one u čijoj nadležnosti su upravni sporovi i da osigura da sudovi usklade svoju praksu sa stavom Evropskog suda za ljudska prava izraženim u presudi „Bimal d.d. protiv BIH“ u pogledu neophodnosti da se strankama i u upravnom sporu dostavljaju podnesci suprotne strane i da im se omogući izjašnjenje na te podneske.

Ova presuda predstavlja značajan korak u reformi upravnih sporova, koji su u velikoj mjeri postali postupci u kojima se ne odlučuje o konkretnim pitanjima, već obrazloženja presuda predstavljaju prepisivanje navoda i obrazloženja upravnih organa, bez da druga strana dobije mogućnost da se takve navode i izjašnjenja uopšte i izjasni. Međutim, jasno je da samo ova odluka Evropskog suda nije dovoljna da privrednim subjektima i pojedincima omogući garantovanu sigurnost u vladavinu prava i pravično suđenje u sporovima sa upravnim institucijama.

Zbog toga će Advokatsko društvo „Ibrahimović & Co“ ostati čvrsto posvećeno pružanju najboljih pravnih usluga u svojoj klasi na nacionalnom i internacionalnom nivou, kao i nastaviti zastupanje interesa klijenata i braniti principe pravičnog suđenja do krajnjih instanci. Prepoznajemo važnu ulogu koju igramo u društvu i radimo na saradnji između različitih aktera u pravnim sistemima, stoga ćemo kreirati put ka efikasnijem pravosuđu i ostvarivanju garantovanih prava u BiH.

Presuda je objavljena na internet stranici Evropskog suda za ljudska prava (http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-211583) dana 31. avgusta 2021. godine.

Ostale novosti

Change language