u FOKUSU

Energetsko pravo Bosne i Hercegovine – Povezanost sa EU, zaštita ulaganja, te preglednost i jednostavnost ishođenja dozvola za OIE projekte

Bosna i Hercegovina (BiH) se nalazi se na području tzv. „zapadnog Balkana“, graniči s EU, te ima površinu  od 51.209 km2. Veoma povoljnan geografski položaj u pogledu iskorištavanja energetskih potencijala doveo je BiH kao jedinu državu u okruženju koja ima značajan suficit prilikom izvoza električne energije. Vodeni potencijal predstavlja velik broj rijeka na kojima se mogu graditi hidroelektrane, a značajan potencijal postoji i u oblasti energije vjetra (zbog položaj planinskog vijenca Dinarida), te sunčane energije (u prosjeku preko 2000 sunčanih sati godišnje). U BiH trenutno postoje 3 izgrađena vjetroparka, te veći broj izgrađenih hidroelektrana i solarnih elektrana. Međutim, u posljednjih par godina dolazi do snažnog porasta razvoja i izgradnje OIE postrojenja. Prema podacima Nezavisnog operatora sistema Bosne i Hercegovine (NOS BiH), trenutno je u procesu ishođenja odobrenja za 11.000 MW za priključak OIE postrojenja na prijenosnu mrežu.

 1. BiH s aspekta EU energetskog prava: BiH je dio Europske prijenosne mreže (ENTSO), a s EU je zaključila Ugovor o uspostavi Energetske zajednice 2006. godine – koji predstavlja temelj za jedno od najvećih tržišta električne energije globalno.[1] Pored spomenutog Ugovora, BiH u okviru svog zakonodavstva konstantno usvaja i direktive EU iz oblasti energetike i zaštite okoliša (npr. (i) Uredba (EU) 2019/943 o unutrašnjem tržištu električne energije, (ii) Uredba (EU) 2016/1447 o uspostavljanju mrežnih pravila itd.)
 2. BiH s aspekta investiranja i poreznog prava: BiH ima uređen pravni sistem, te jasne propise s aspekta ulaganja i zaštite prava investitora. Krovni propis predstavlja Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (“Sl. glasnik BiH”, br. 4/1998, 17/1998, 13/2003, 48/2010 i 22/2015), koji definira temeljne pojmove investiranja i reinvestiranja dobit iz ulaganja, odnosno definira i izjednačava prava stranih investitora s pravima domaćih rezidenata. Nadalje, BiH predstavlja jednu od država s najmanjom stopom poreza na dobit, koji iznosi 10%, odnosno državu s najnižom stopom PDV-a, koji iznosi 17%. Nabavka robe iz inozemstva koja predstavlja ulaganja u proizvodnju oslobođena su od plaćanja carina. Osnivanje privrednog društva u BiH je jednostavno i u pravilu traje oko 1 mjesec dana. Osnivač privrednog društva može biti domaća i strana pravna ili fizička osoba, a prilikom osnivanja društva za razvoj i izgradnju OIE projekta, osniva se društvo s ograničenom odgovornošću (d.o.o.).
 3. Provjera isplativosti ulaganja i inicijalne pravne analize: Prilikom razvoja i izgradnje OIE projekta, u pravilu vrši se bizinis plan, s aspekta isplativosti ulaganja. (npr. prosječna cijena ulaganja u razvoj i izgradnju solarne elektrane iznosi cca 700.000-900.000 EUR po MW – u zavisnosti od lokacije, vrsti opreme i potrebi uređenja zemljišta). Prosječni vremenski period razvoja postrojenja do faze „spremno za gradnju“ za solarne elektrane iznosi cca 9-12 mjeseci, a za vjetroelektrane cca 18-24 mjeseca. U slučaju razvoja projekta od početne faze, tzv. „green field“ u praksi se provjeravaju 3 osnovna elementa, i to mogućnost građenja na određenom području s aspekta prostornog planiranja, mogućnost reguliranja imovinsko-pravnih odnosa, te mogućnost priključenja na mrežu. Ukoliko se kupuje OIE projekt u određenoj fazi, moguće je izvršiti tzv. „share purchase“ (kupovina udjela) ili „asset purchase“ (kupovina imovine). Pravilo je da se prije kupovine izvrši detaljna pravna, financijska i tehnička analiza projekta. Također, prijenosu udjela ili prijenosu dozvola prethode odobrenja nadležnih organa.
 4. Hodogrami dozvola za razvoj i izgradnju OIE: Zbog pravno-političkog uređenja, dozvole za razvoj energetskih postrojenja ishode se na razini BiH, odnosno na razini 2 entiteta (Federacija BiH i Republika Srpska) i distrikta (Brčko Distrikt BiH), u zavisnosti gdje se projekt nalazi. Ispod je temeljni prikaz dozvola na svim razinama BiH:
  Broj FBIH RS BD BIH
  1. Koncesija – koja predstavlja pravo obavljanja određene gospodarske djelatnosti korištenjem prirodnih resursa ili dobara opće uporabe ili obavljanje djelatnosti od općeg interesa. U pravilu ishodi se na vremenski period od 30 do 50 godina. Koncesija – Istovjetno reguliranje kao u FBiH; Koncesija – Istovjetno reguliranje kao u FBiH;
  2. Reguliranje vlasničkih odnosa na projektnom zemljištu – može biti na državnom zemljištu, te se uspostavlja koncesijom, odnosno vlasništvom ili dugoročnim zakupom na zemljištu. Reguliranje vlasničkih odnosa na projektnom zemljištu – Istovjetno reguliranje kao u FBiH Reguliranje vlasničkih odnosa na projektnom zemljištu – Istovjetno reguliranje kao u FBiH
  3. Vodni akti – u zavisnosti od vrste postrojenja, nadležni organ odlučuje o potrebi ishođenja vodnih akata; Vodni akti – u zavisnosti od vrste postrojenja, nadležni organ odlučuje o potrebi ishođenja vodnih akata; Vodni akti – u zavisnosti od vrste postrojenja, nadležni organ odlučuje o potrebi ishođenja vodnih akata;
  4. Upis u registar OIE projekata – u fazi razvoja Upis u registar projekata OIE – Istovjetno reguliranje kao u FBiH Upis u registar projekata OIE – Istovjetno reguliranje kao u FBiH
  5. Načelna suglasnost za priključak – kod priključka na prijenosnu mrežu ili Prethodna elektro-energetska suglasnost kod priključka na distribucijsku mrežu Načelna suglasnost za priključak – Istovjetno reguliranje kao u FBiH Načelna suglasnost za priključak – Istovjetno reguliranje kao u FBiH
  6. Prethodna procjena utjecaja na okoliš ili Okolišna dozvola za određena OIE postrojenja Prethodna procjena utjecaja na okoliš ili Okolišna dozvola, postupak ishođenja je sličan kao FBiH, samo što se okolišna dozvola ishodi nakon Lokacijskih uslova Upis u registar projekata OIE – Istovjetno reguliranje kao u FBiH
  7. Lokacijska dozvola – koja predstavlja temeljni akt s aspekta prostornog planiranja Lokacijski uslovi – koja predstavlja temeljni akt s aspekta prostornog planiranja Lokacijski uslovi– koja predstavlja temeljni akt s aspekta prostornog planiranja
  8. Uvjeti za priključak na prijenosnu mrežu – koje se vrše na temelju Elaborata priključka. Uvjeti za priključak na prijenosnu mrežu – istovjetno reguliranje kao u FBiH

   

  Elektro-energetska suglasnost, za postrojenja koja se priključuju na distribucijsku mrežu

  Uvjeti za priključak na prijenosnu mrežu – istovjetno reguliranje kao u FBiH

   

  Elektro-energetska suglasnost, za postrojenja koja se priključuju na distribucijsku mrežu – istovjetno regulirano kao u RS,

  9. Energetska dozvola za postrojenja preko 1 MW
  10. Građevinska dozvola Građevinska dozvola Građevinska dozvola
  11. Upis u registar OIE projekata – u izgradnji Upis u registar OIE projekata – u izgradnji – istovjetno reguliranje kao u FBIH Upis u registar OIE projekata – u izgradnji – istovjetno reguliranje kao u FBIH
  12. Elektro-energetska suglasnost za postrojenja koja se priključuju na distribucijsku mrežu
  13. Ugovor o priključku na distribucijsku mrežu ili distribucijsku mrežu Ugovor o priključku na distribucijsku mrežu ili distribucijsku mrežu – istovjetno regulirano kao u FBiH Ugovor o priključku na distribucijsku mrežu ili distribucijsku mrežu – istovjetno regulirano kao u FBiH
  14. Odobrenja za priključenje na prijenosnu mrežu Odobrenja za priključenje na prijenosnu mrežu – istovjetno regulirano kao FBiH Odobrenja za priključenje na prijenosnu mrežu – istovjetno regulirano kao FBiH
  15. Ugovori/Dopuštenja o privremenom puštanju u rad Ugovori/Dopuštenja o privremenom puštanju u rad Ugovori/Dopuštenja o privremenom puštanju u rad
  16. Upotrebna dozvola Upotrebna dozvola Upotrebna dozvola (kojoj prethodi deklaracija o priključku elektrane do 1 MW)
  17. Upis u registar OIE projekata– izgrađena postrojenja Upis u registar OIE projekata– izgrađena postrojenja Upis u registar OIE projekata– izgrađena postrojenja
  18. Dozvola za proizvodnju električne energije Dozvola za proizvodnju električne energije Dozvola za obavljanje

  elektroenergetske djelatnosti proizvodnje električne energije

  19. Status kvalificiranog proizvođača električne energije Certifikat za proizvodno postrojenje Certifikat za proizvodno postrojenje
  20. Ugovor o otkupu električne energije (moguće je zaključiti i predugovor u ranijoj fazi razvoja projekta – u zavisnosti od uvjeta kupca) Ugovor o otkupu električne energije (moguće je zaključiti i predugovor u ranijoj fazi razvoja projekta – u zavisnosti od uvjeta kupca) Ugovor o otkupu električne energije (moguće je zaključiti i predugovor u ranijoj fazi razvoja projekta – u zavisnosti od uvjeta kupca)

   

  Ulaganja u OIE projekte u BiH traju već duži niz godina, te postoji jasan i nedvosmislen pristup tržištu, ulaganju i zaštiti prava investitora. Advokatsko društvo „Ibrahimović&CO“ uspješno prati domaće i strane klijente prilikom ulaganja u OIE, a početkom 2024. godine izdaje detaljan investicijski vodič u OIE, koji praktički sadrži istovjetne odredbe kao i ovaj rad, uz detaljne upute o koracima, te upućivanje na okolnosti koje u praksi nastaju prilikom razvoja OIE.

[1] Navedeni Ugovor je potpisan potpisan 25. oktobra 2005. godine i stupio na snagu 1. jula 2006 – zaključen između EU s jedne strane i  Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Kosovo*, Moldavija, Sjeverna Makedonija, Srbija i Ukrajina.

Izvor teksta: https://ceelegalmatters.com/bosnia-herzegovina/25007-energy-law-of-bosnia-and-herzegovina-connection-with-the-eu-investment-protection-and-transparency-and-simplicity-in-obtaining-permits-for-renewable-energy-projects

 

Ostale novosti

Change language