u FOKUSU

Elektronsko podnošenje poreznih prijava

Novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak (u daljem tekstu: Zakon) objavljen je dana 18.06.2021. godine u Službenim novinama FBiH broj 48/21 i počinje se primjenjivati od 26.06.2021. godine, a pojedine odredbe uključujući član 12. stav 5., član 31. stav 5., član 32. stav 5., član 57. stav 10. i član 64. stav 7. počet će se primjenjivati od 01.10.2021. godine. Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom iznosu, oblik i način vođenja porezne kartice, oblik i način popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadržaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvrđuje dohodak od samostalnih djelatnosti, način obračuna ubrzane amortizacije, oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću i drugo.

Iz Zakona se jasno precizira da će poreski obveznici imati obavezu da 01.10.2021. godine Poreznoj upravi Federacije BiH podnose elektronskim putem sljedeće porezne prijave:

  1. Obrazac APR-1036 odnosno Akontacija poreza po odbitku rezidenta (vidi član 12. stav 5. Zakona), koja se podnosi u slučaju kada prihod nije obuhvaćen čl. 10. i 12. Zakona
  2. Obrazac MIP 1023 odnosno Mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak (vidi član 31. stav 5. Zakona), a potrebne podatke poslodavac osigurava iz Obračunskog lista plaća (Obrazac OLP-1021) koje je dužan voditi pojedinačno za svakog zaposlenika
  3. Obrazac PMIP-1024 odnosno Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (vidi član 32. stav 5.), a njime se omogućava se izmjena podataka za postojećeg zaposlenika, dodavanje za novog ili brisanje podataka za postojećeg zaposlenika za već predate Obrasce MIP-1023
  4. Obrazac GIP-1022 odnosno Godišnji izvještaj o ukupno isplaćenim plaćama i drugim naknadama (vidi član 33. stav 2. Zakona). U ovaj obrazac se ne unose podaci o plaćenim doprinosima koji su obračunati na plaću koja nije isplaćena. Kada dođe do isplate plaće tada se unose u obrazac svi traženi podaci iz obračuna računajući i podatke o obračunatom i plaćenom iznosu akontacije poreza na dohodak i podatke o ranije uplaćenim doprinosima iz osnovice
  5. Obrazac ASD -1032 odnosno Akontacije poreza po odbitku na prihode od drugih samostalnih djelatnosti, (vidi član 57. stav 10. Zakona),
  6. Obrazac AUG-1031 odnosno Akontaciju poreza po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (vidi član 57. stav 10. Zakona),
  7. Obrazac PDN-1033 odnosno Prijave poreza na dohodak od ulaganja kapitala, dobitke nagradnih igara i igara na sreću i porez po odbitku nerezidenata na prihode od povremenog obavljanja samostalne (vidi član 57. stav 10. Zakona)

Pored navedenog, treba istaći da se porezne prijave podnose elektronski što znači da poreski obveznici trebaju biti registrovani za korištenje E-usluga. Poreski obveznici koji su već registrovani moći će poreske prijave podnijeti sa postojećim pristupom E-uslugama, a oni koji nisu registrovani i nemaju važeći certifikat za pristup Informacionom sistemu Poreske uprave morat će podnijeti uredno popunjenu Izjavu o korištenju usluga Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH i prijavu koja sadrži podatke o osobama ovlaštenim za korištenje usluge Internet pristupa sistemu Porezne uprave FBiH nadležnoj ispostavi Porezne uprave za registraciju (vidi: http://www.pufbih.ba/v1/stranica/7).

Ostale novosti

Change language