u FOKUSU

Državna pomoć u Evropskoj uniji u uslovima ekonomske krize izazvane ratnim dešavanjima u Ukrajini

  1. Prijedlog novog privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama (ratna dešavanja u Ukrajini)

Evropska komisija (EK) je 10.03.2022. godine državama članicama poslala na konsultacije nacrt prijedloga privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama radi pomoći privredi Evropske Unije (EU) u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini.

Nacrt prijedloga zasniva se na članu 107. stavu 3. tački (b) Ugovora o funkcionisanju Evropske unije (UFEU), kojim se omogućava dodjela državne pomoći za otklanjanje ozbiljnih poremećaja u privredi EU.

Iz tijela EU koja su nadležna za politiku tržišne konkurencije (evropska komesarka za zaštitu konkurencije Margrethe Vestager, prim. aut.) izražavaju spremnost da se iskoristi puna fleksibilnost paketa mjera za državne pomoći kako bi se državama članicama omogućilo da pruže pomoć privrednim subjektima i sektorima koji su teško pogođeni, uz razmatranje svih mogućnosti za pružanje potrebne i srazmjerne pomoći i uz istovremenu zaštitu jednakih uslova na jedinstvenom evropskom tržištu.

Iako zbog činjenice da se radi o početnoj fazi predmetnih konsultacija u ovom trenutku malo znamo o punom obimu nacrta prijedloga privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama radi pomoći privredi EU u vezi sa ratnim dešavanjima u Ukrajini, EK je u svom saopštenju za javnost objasnila da se trenutno konsultuje sa državama članicama kako bi prikupila njihova stajališta o nacrtu privremenog okvira za državne pomoći u kriznim situacijama i tako procijenila koje se mjere smatraju potrebnim za rješavanje trenutne krize. Tim bi se mjerama mogla dopuniti postojeća mogućnost na osnovu člana 107. stava 2. tačke (b) UFEU-a, a to je da države članice ublaže štetu direktno prouzrokovanu ratnim dešavanjima u Ukrajini, uključujući određena direktna dejstva ekonomskih sankcija ili drugih mjera ograničavanja.

Konkretno, nacrt prijedloga koji je predmet konsultacija mogao bi državama članicama omogućiti odobravanje:

  • privremene pomoći za likvidnost svim privrednim subjektima pogođenim trenutnom krizom, koja bi mogla biti u obliku garancija (jemstava) i subvencionisanih zajmova,
  • pomoći za dodatne troškove zbog izuzetno visokih cijena plina i električne energije, koja bi se mogla dodijeliti u bilo kojem obliku, uključujući ograničena bespovratna sredstva, kako bi se privrednim subjektima (posebno onima koji su veliki potrošači), djelimično nadoknadila povećana cijena energije.

Obje vrste mjera bile bi dostupne i privrednim subjektima u teškoćama, koji bi zbog trenutnih okolnosti mogli imati velike potrebe za likvidnošću.

Komisija državama članicama postavlja i niz opštih i konkretnih pitanja, npr. o intenzitetu i gornjim granicama pomoći, definiciji velikih potrošača energije, da li bi pomoć takvim potrošačima trebalo uslovljavati ispunjavanjem ekoloških zahtjeva, treba li razmotriti troškove drugih sirovina izloženih sličnim povećanjima cijena kao plin i električna energija te da li određeni sektori, kao što je poljoprivreda, zahtijevaju druge mjere.

Države članice sada mogu komentarisati nacrt prijedloga Komisije i odgovoriti na ta pitanja. Komisija će brzo proučiti odgovore kako bi dovršila svoje stajalište o novom privremenom okviru te će prioritetno ocijeniti mjere pomoći koje su države članice prijavile u kontekstu trenutne krize.

2. Kratak osvrt na slične aktivnosti u vezi sa pandemijom virusa COVID 19

Ovakve aktivnosti EK kao vid podrške privredi u EU nisu novina, jer u bliskoj prošlosti i u aktuelnom trenutku svjedočili smo i svjedočimo aktivnostima u vezi sa usvajanjem i primjenom Privremenog okvira za mjere državne pomoći u svrhu podrške privredi u aktuelnoj (još uvijek) pandemiji COVID 19 (Privremeni okvir COVID 19).

Zbog pandemije uzrokovane virusom COVID 19, evropska i svjetska privreda pretrple su i još uvijek trpe teške ekonomske posljedice pa je EK usvojila Privremeni okvir COVID 19. Privremeni okvir COVID 19 usvojen je 19. marta 2020. godine, a ubrzo su uslijedile i njegove izmjene (ukupno šest izmjena) pa je na osnovu posljednjih izmjena Privremenog okvira COVID 19, dodjela državne pomoći produžena do 30. juna 2022. (uz određene izuzetke – u zavisnosti od vrste pomoći).

Advokatsko društvo IBRAHIMOVIĆ & CO temeljno i kontinuirano prati sva kretanja i izmjene važeće regulative, na nacionalnom i na internacionalnom nivou. Ove vrste državne pomoći, kao i druge državne pomoći koje se takođe primjenjuju i mogu zakonito ostvariti u Bosni i Hercegovini i zemljama u okruženju, predmet su stručne espertize naših advokata pa spremno, efikasno i kvalitetno odgovaramo na sve zahtjeve za analizama, stručnom i konsultativnom pomoći, kreiranje prijedloga poslovnih projekata i javno privatnih partnerstava i za kvalitetnu i proaktivnu alokaciju i identifikaciju poslovnih prilika, čime se mogu ostvariti različite vrste podrške države privrednim subjektima koje su u skladu sa zakonom, kao što su npr. državna pomoć za investicione projekte, različiti podsticaji, olakšice, subvencije itd.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ostale novosti

Budući ESG trendovi na Zapadnom Balkanu

Uprkos tome što je ušao u korporativni rečnik još 2004. godine, pojam ESG (Environmental, Social, Governance) ostao je prilično nevidljiv više od jedne decenije. Međutim,

„Fit for 55” paket

Poslanici Evropskog parlamenta usvojili su reformu sistema EU za emisiju gasova, prevashodno u oblasti vazduhoplovstva i pomorstva, mehanizam za prilagođavanje granice ugljenika i novi fond