Polja ekspertize

Pravo konkurencije - Državna pomoć

Dugogodišnje stručno usavršavanje i opredjeljenost članova tima da prate savremena pravna kretanja u oblasti prava konkurencije, čija baza počiva na EU pravilima i transpoziciji pravne tekovine EU (aquis communautaire) i praksi Evropske komisije (EC), omogućila je Advokatima IA da posjeduju stručne kapacitete za sveobuhvatno savjetovanje klijenata u svim oblicima poslovne prakse kompanija radi punog poštovanja i usklađenosti poslovanja sa pravilima o zaštiti konkurencije. 

Iz polja ekspertize Advokata IA koje obuhvata savjetovanje u oblasti prava konkurencije, pružamo sljedeće usluge:

Advokati IA pružaju i usluge savjetovanja klijenata radi usklađivanja poslovanja i postupanja u skladu sa pravilima o državnoj pomoći, koja pravila kao dio i značajan stub politike prava konkurencije takođe imaju za cilj sprječavanje narušavanja konkurencije na tržištu. Usluge savjetovanja koje Advokati IA pružaju iz oblasti državne pomoći su sljedeće:

Uzimajući u obzir specifičnosti prava konkurencije i državne pomoći koje predstavljaju svojevrsnu simbiozu ekonomsko – pravnih znanja i rješenja zbog čega zahtjeva poseban multidiciplinarni pristup, prilikom stručnih analiza i rada na predmetima iz ove oblasti, naš tim usko sarađuje sa iskusnim i renomiranim timom ekonomskih stručnjaka, koji kao spoljni saradnici kancelarije doprinose sveobuhvatnosti, kvalitetu i sadržajnosti analize, sa ciljem najbolje zaštite poslovnih interesa klijenata.

Vršimo usluge zastupanja pred Konkurencijskim vijećem BiH, Savjetom za državnu pomoć BiH, Sudom BiH, Ustavnim sudom BiH i drugim sudovima i organima uprave, kao i pred Evropskim sudom za ljudska prava (ECHR) i Evropskom komisijom (EC) u vezi s pitanjima i postupcima koja se tiču ​​prava konkurencije (koncentracije, horizontalni i vertikalni sporazumi, zloupotreba dominantnog položaja, „dawn raids“, „Leniency“ itd.) i državne pomoći. Takođe, u saradnji sa advokatima i konsultantima iz inostranstva, koordinišemo složene M&A transakcije u svrhu zastupanja i zaštite interesa klijenata i u stranim jurisdikcijama (Hrvatska, Srbija, Makedonija, Slovenija, Albanija, Austrija, Turska itd.).

Kontakt osobe

Adi Ibrahimović

Advokat │ Vodeći partner za upravljanje

Područja ekspertize: Korporativno pravo; M&A; Pravo konkurencije; Porezi; Rješavanje sporova.

Kontakt telefon: +387 61 148 854

Change language